Regulamin

REGULAMIN AMATORSKIEGO POŁOWU RYB GOSPODARSTWA RYBACKO-WĘDKARSKIEGO ŁOMŻA (GRWŁ)
(Ważny od 01.01.2019r.)

§ 1. WSTĘP

1. Regulamin Amatorskiego Połowu ryb, zwany dalej Regulaminem, stanowi zbiór przepisów dotyczących zasad uprawiania wędkarstwa i ochrony zasobów ichtiofauny. Postanowienia Regulaminu obowiązują wszystkich wędkujących w wodach będących w użytkowaniu Gospodarstwa Rybacko-Wędkarskiego Łomża. Nazwy i granice poszczególnych obwodów rybackich wyszczególnione są na stronie internetowej GRŁ oraz na drukach licencji.

2. INNE WODY UDOSTĘPNIANE DO WĘDKOWANIA W CIĄGU ROKU 2019 BĘDĄ PUBLIKOWANE NA STRONIE INTERNETOWEJ GOSPODARSTWA RYBACKO-WĘDKARSKIEGO ŁOMŻA ( https://www.grwlomza.pl )

3. Wędkarz nabywając prawo do wędkowania (uwidocznione w licencji GRWŁ) tym samym zgadza się z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie i przyjmuje je do stosowania. Licencje wędkarskie do czasu upływu ich ważności stanowią własność GRWŁ. Licencje GRWŁ ważne są tylko i wyłącznie w roku kalendarzowym widniejącym na naklejonym hologramie oraz w okresach ostemplowanych datownikiem. Niewypełniona lub przeprawiona licencja wędkarska GRWŁ, lub też wypisana w sposób umożliwiający jej przeprawienie lub ponowne wypisanie jest traktowana jako nieważna (oraz jako jej brak). Brak oryginalnej licencji u wędkującego, lub licencja wypisana w sposób wskazujący na oszustwo jest przestępstwem.

§ 2. PRAWA WĘDKUJĄCEGO W WODACH GRWŁ

1. Prawo do wędkowania w wodach użytkowanych przez GRWŁ mają wszystkie osoby posiadające aktualną licencję wędkarską wystawioną przez GRWŁ, kartę wędkarską i przestrzegające obowiązujące prawo oraz stosujące się do zasad ujętych w niniejszym Regulaminie.

2. Wędkujący ma prawo udostępnić współmałżonkowi lub dziecku do 14 roku życia jedną ze swoich dwóch wędek do wędkowania, w granicach przysługującego mu limitu połowu. Licencja młodzieżowa „M” nie przysługuje osobom powyżej 24 roku życia.

3. Łowienie ryb dozwolone jest równocześnie na dwie wędki za wyjątkiem połowu ryb łososiowatych i lipieni oraz połowu ryb spod lodu.

§ 3. OBOWIĄZKI WĘDKUJĄCEGO

1. Przed przystąpieniem do wędkowania każdy wędkarz zobowiązany jest do ustalenia do kogo należy wybrane przez niego łowisko i czy nie obowiązują na nim dodatkowe ograniczenia, poza zawartymi w niniejszym Regulaminie.

2. Przy wyborze i zajmowaniu miejsca na łowisku pierwszeństwo ma ten wędkarz, który przybył na nie wcześniej. Przy zajmowaniu stanowisk wędkujący powinni zachować między sobą odstępy określone w §3 pkt 6,7 Regulaminu. Odstępy te mogą być zmniejszone tylko za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął dane stanowisko.

3. Wędkarz zobowiązany jest posiadać przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb. Ryby z haczyka należy uwalniać z zachowaniem maksymalnej ostrożności.

4. Wędkarz zobowiązany jest utrzymać w czystości stanowisko wędkarskie w promieniu minimum 5 metrów, bez względu na stan, jaki zastał przed rozpoczęciem połowu.

5. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie łowiska, jeśli rozgrywane mają być na nim zawody sportowe. Organizator zawodów musi posiadać zezwolenie GRWŁ.

6. Wędkarz łowiący ryby na przynęty naturalne, zobowiązany jest do zachowania następujących minimalnych odstępów od innych wędkujących:
a) łowiąc z brzegu 20 m
b) między łodziami 30 m
c) między łodzią a brzegiem 25 m

7. Łowiąc ryby drapieżne na przynęty sztuczne lub sztuczną muchę obowiązuje zachowanie następujących odległości pomiędzy wędkującymi:
a) łowiąc z brzegu 30 m
b) łowiąc z łodzi lub brodząc 50 m

8. Łowienie ryb łososiowatych i lipieni:
a) dozwolone jest wyłącznie na przynęty sztuczne oraz przy użyciu tylko jednej wędki muchowej lub spiningowej, w porze od świtu do zmierzchu. Obowiązuje zakaz spinningowania na rzekach (wraz z ich dopływami): Łojewek, Skroda, Wincencianka, Gacka Struga w czasie od 1 września do 31 grudnia każdego roku. W powyższym terminie dozwolony jest tam tylko połów lipieni, jelców i kleni na sztuczną muchę.
b) wędka stosowana w metodzie muchowej musi być wyposażona w sznur muchowy i kołowrotek o szpuli ruchomej. Żyłkę wolno stosować wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekroczyć długości używanego wędziska,
c) nie wolno stosować więcej niż dwóch sztucznych much na jednej wędce
d) nie wolno stosować dodatkowego zewnętrznego obciążenia linki lub przyponu. Dopuszczalne jest stosowanie linki obciążonej w jej konstrukcji,
e) złowione ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić natychmiast po złowieniu,
f) przy łowieniu ryb łososiowatych i lipieni zakazuje się stosowania kuli wodnej, a także innych zastępujących ją przedmiotów (np. spławik).

9. Łowienie ryb spod lodu:
a) dozwolone jest wyłącznie przy użyciu jednej wędki,
b) zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty,
c) łowiąc ryby spod lodu należy wykonać otwory o średnicy nie większej niż 20 cm. Między otworami należy zachować odległość nie mniejszą niż 1 m,
d) wędkujący na lodzie powinni zachowywać pomiędzy sobą odległości co najmniej 10 m,
e) zabrania się łowienia ryb zimą w porze nocnej, tj. od zmierzchu do świtu: na jeziorach przez cały rok oraz w okresie istnienia pokrywy lodowej na pozostałych akwenach GRWŁ (m.in.starorzecza)

10. Łowienie ryb na jeziorach:
a) wędkowanie na jeziorach dozwolone jest zarówno z brzegu, jak i z pomostu (natomiast zakazane nocą z lodu) oraz z zarejestrowanych jednostek pływających w ciągu całego roku,
b) w okresie istnienia na jeziorach pokrywy lodowej, wędkujący zobowiązani są do posiadania tych samych rodzajów licencji co w okresie jej braku.

 

§ 4. ZASADY WĘDKOWANIA

1. Wędkarz ma obowiązek posługiwać się wędką składającą się z wędziska o długości co najmniej 30 cm, do którego przymocowana jest linka zakończona:
a) w metodzie połowu spławikowej i gruntowej – jednym haczykiem z przynętą, albo
b) w metodzie muchowej – nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
c) w metodzie spinningowej – sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
d) przy połowie ryb spod lodu – jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 15 mm.
e) w okresie zimowym zabrania się dozbrajania dodatkowym haczykiem sztucznych przynęt.

2. Przynęty i zanęty
a) Jako przynęty mogą być stosowane:
– przynęty naturalne: zwierzęce i roślinne,
– przynęty sztuczne.
b) Zabrania się stosować jako przynęt (zanęt):
– zwierząt i roślin chronionych,
– ikry rybiej.
c) W przypadku stosowania jako przynęt martwych ryb, mogą być użyte tylko ryby wymiarowe lub nie objęte wymiarem ochronnym oraz nie znajdujące się w okresie ochronnym.
d) Przynęty sztuczne mogą być uzbrojone najwyżej w dwa haczyki o maksymalnie trzech ostrzach każdy i o rozstawie ostrzy nie większym niż szerokość przynęty sztucznej (z tolerancją do 2 mm).
e) Dopuszcza się stosowanie zanęt w ilości do 5 kg (w stanie mokrym) na jednego wędkującego w czasie jednej doby na rzece, a do 1 kg (w stanie mokrym) na starorzeczach i jeziorach.

3. Wędkowanie
3.1.Zabrania się łowienia ryb w ustalonych dla nich okresach i miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych i hodowlanych.
3.2.Wędkarz ma obowiązek przestrzegać wymiarów ochronnych i limitów dziennych połowów ryb.
3.3.Ponadto wędkarzowi nie wolno:
a) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór, przepławek oraz innych urządzeń służących do piętrzenia wody. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne oraz mostów.
b) łowić metodą „szarpaka” (za wyjątkiem połowu ryb spod lodu przy użyciu błystki podlodowej).
c) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
d) posługiwać się sprzętem pływającym nie zarejestrowanym i nie oznakowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e) usuwać roślinność wodną i brzegową
f) obcinać głów rybom przed zakończeniem wędkowania
g) testować w wodach użytkowanych przez GRŁ zanęt i przynęt wędkarskich w celach komercyjnych.
3.4. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną lub też ryby łososiowate i lipienie, na których połów wędkarz nie posiada wykupionej dopłaty muszą być bezwzględnie z ostrożnością wypuszczone do wody, nawet gdy ich stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia.
3.5. Regulamin połowu z łodzi (trolling)
REGULAMIN TROLLINGU:
a) obowiązuje zakaz trollingu na jeziorowych obwodach rybackich oraz na starorzeczach obwodów rybackich rzeki Pisy i Narwi
b) zezwolenie na trolling ważne jest od 1 maja do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego
c) zezwolenie na trolling ważne jest tylko i wyłącznie na jedną osobę wymienioną z imienia i nazwiska w tym zezwoleniu
d) trolling dozwolony jest tylko i wyłącznie na rzekach: Narew nr 1, Pisa nr 1, Pisa nr 2. Obowiązuje zakaz pływania na silnikach spalinowych po starorzeczach
e) każda osoba przebywająca na pływającej jednostce trollingowej musi posiadać zezwolenie na trolling (nie dotyczy to dzieci do lat 14 będących pod opieką rodzica)
f) dozwolone jest używanie tylko jednej wędki trollingowej w przeliczeniu na jednego wędkarza
g) trolling dozwolony jest tylko i wyłącznie w porze od świtu do zmierzchu
h) obowiązuje zakaz przybliżania się jednostek trollingujących do wędkujących z brzegu na odległość mniejszą niż 30 m oraz pływania na silniku spalinowym na najwyższych obrotach (unikanie hałasu) podczas omijania wędkujących z brzegu

 

§ 5. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

– boleń do 40 cm
– brzana do 40 cm
– certa do 30 cm
– jaź do 25 cm
– jelec do 15 cm
– karp do 35 cm
– kleń do 25 cm
– leszcz do 25 cm
– lin do 25 cm
– lipień do 30 cm
– miętus do 30 cm
– okoń do 20 cm
– płoć do 15 cm
– pstrąg potokowy do 35 cm
– sandacz do 50 cm
– sieja do 40 cm
– sum do 70 cm
– szczupak do 50 cm
– świnka do 25 cm
– pstrag jeziorowy i troć jeziorowa do 50 cm
– węgorz do 40 cm
– wzdręga do 15 cm

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

brzana od 1 stycznia do 30 czerwca
certa od 1 stycznia do 30 czerwca
lipień od 1 marca do 31 maja
miętus od 1 grudnia do końca lutego
pstrąg  potokowy od 1 września do 31 grudnia
pstrąg jeziorowy i troć jeziorowa od 1 września do 31 stycznia
sandacz od 1 stycznia do 31 maja
sieja od 15 października do 31 grudnia
sum od 1 listopada do 30 czerwca
szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia
świnka od 1 stycznia do 15 maja

4. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają m.in. następujące gatunki ryb prawnie chronionych, a występujących w wodach użytkowanych przez GRWŁ
– głowacz pręgopłetwy
– koza
– minogi – wszystkie gatunki
– piskorz
– różanka
– słonecznica
– strzeble – wszystkie gatunki
– śliz

5. Zakazuje się połowu raka błotnego i szlachetnego.

6. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk w ciągu doby:

– brzana    1 szt.
– jaź    3 szt.
– kleń    3 szt. 
– lipień, pstrąg    łącznie 2 szt.
– leszcz    5 szt.
– sandacz    2 szt.
– sieja    3 szt.
– szczupak    2 szt.
– świnka, certa    łącznie 5 szt.
– sum    1 szt.
– pstrąg jeziorowy i troć jeziorowa    1 szt.
– okoń    10 szt.
– boleń    2 szt.
– węgorz, lin    łącznie 4 szt.

Łączna liczba złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

7. Zezwala się na zabranie z łowisk ryb innych gatunków nie wymienionych wyżej, w ilościach nie przekraczających 10 kg w ciągu doby. Ograniczenie to nie dotyczy krąpia.

8. W rzekach: Skroda, Łojewek, Wincencianka, Gacka Struga, wraz z dopływami złowione szczupaki i okonie należy zabrać ze sobą.

9. Rzeka Skroda (wraz z dopływami) od źródeł do ujścia do rzeki Pisy, rzeka Łojewek – od źródeł do ujścia do rzeki Narew – zakwalifikowane są do wód krainy ryb łososiowatych. Na wyzej wymienionych odcinkach rzek, obowiązuje zakaz połowu ryb na przynety inne niż sztuczne. Na połów ryb łososiowatych, lipieni i siei wędkarza obowiązuje posiadanie przy sobie dodatkowej dopłaty rocznej lub licencji jednodniowej z dopłatą.

10. Nie wolno zabierać ze sobą (należy złowioną rybę natychmiast wypuścić z powrotem do wody) ryb łososiowatych, lipieni oraz siei złowionych w wodach nie uznawanych za krainę ryb łososiowatych w przypadku braku u wędkującego dopłaty na ich połów.

§ 6. OBRĘBY OCHRONNE I HODOWLANE

Obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na rzece Narew nr 5 na odcinku zakrętu „Szur” koło miejscowości Stara Łomża w terminie od 1 stycznia do 1 marca każdego roku.

§ 7. KONTROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WĘDKUJĄCYCH

1. Każdego wędkującego obowiązuje (oprócz Regulaminu GRWŁ) Ustawa o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r.

2. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez:
a) GRWŁ
b) Państwową Straż Rybacką,
c) Społeczną Straż Rybacką,
d) Państwową Straż Łowiecką,
e) Straż Leśną,
f)  Policję
g) Strażników Parków Narodowych i Krajobrazowych

3. Na żądanie kontrolujących wędkarz ma obowiązek: okazać dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby, przynęty i zanęty.

4. Naruszenie Regulaminu GRWŁ przez wędkarza pociąga za sobą utratę licencji GRWŁ bez odszkodowania lub wędkujący będzie zobowiązany do wykupienia licencji „S” oraz do zapłacenia za nadwyżkę złowionych ryb według obowiązującego cennika. Wędkarz nie posiadający gotówki jest zobowiązany pozostawić sprzęt wędkarski za pokwitowaniem do czasu uregulowania należności dla GRWŁ.

 

§ 8. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

2. Pod alarmowy numer telefonu 602701496 prosimy zgłaszać wszelkie naruszenia niniejszego regulaminu oraz przypadki nielegalnego pozyskiwania ryb i trucia wód w akwenach użytkowanych przez GRWŁ.

3. W przypadku wystąpienia nieścisłości i błędów w wyemitowanych dotychczas zezwoleniach na wędkowanie mają zastosowanie tylko i wyłącznie przepisy niniejszego regulaminu opublikowanego i uaktualnianego na stronie internetowej Gospodarstwa Rybacko-Wędkarskiego Łomża.