Informacja na temat aktualnej sytuacji gospodarstwa oraz o zezwoleniach wędkarskich

Categories :

SZANOWNI WĘDKARZE!

Gospodarstwo Rybacko-wędkarskie Łomża niniejszym informuje, że nagłe i niespodziewane dla nas na początku miesiąca marca bieżącego roku przerwanie przez URZĄD WODY POLSKIE RZGW BIAŁYSTOK dotychczasowego użytkowania oraz działalnosci rybackiej gospodarstwa na obwodach rybackich Narew nr 5 oraz Pisa nr 1 i Pisa nr 2, NIE NASTĄPIŁO Z WINY NASZEGO GOSPODARSTWA I Z WINY KTÓREGOKOLWIEK LUB WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ WCHODZĄCYCH W JEGO SKŁAD.
Decyzja o nieprzedłużeniu w/w umów użytkowania dla naszej spółki cywilnej wydana przez dyrektora WÓD POLSKICH RZGW BIAŁYSTOK oraz objęcie w posiadanie w/w obwodów rybackich w celu samodzielnego prowadzenia przez RZGW BIAŁYSTOK racjonalnej gospodarki rybackiej nastąpiła w trakcie już rozpoczętego sezonu wędkarskiego oraz w trakcie nie tylko powinności gospodarstwa w sferze wykonywania niezbędnych zarybień i trwającej kontraktacji i zadatkowania tychże zarybień ale także i dystrybucji zezwoleń rocznych na sezon 2020 dla wędkarzy uprawiających amatorski połów ryb na tych obwodach rybackich.
Wprowadzenie działań nakazowych przez w/w urząd dotyczących zakazu pod grożbą karną wykonywania zarybień oraz zakazu sprzedaży zezwoleń dla wędkarzy przy jednoczesnym i sprzecznym z konstytucją RP wydanym zakazie wędkowania dla samych wędkarzy, wprowadziła niepotrzebny i nieuzasadniony mocnymi podstawami prawnymi chaos, zamieszanie informacyjne oraz duże niezadowolenie wśród klientów gospodarstwa jak też wszystkich współpracujących z gospodarstwem mikroprzedsiębiorstw oraz innych gospodarstw rybackich .
Oświadczamy, że ani przed końcem roku 2019-go ani też do dnia 28 lutego roku 2020. nie byliśmy uprzedzani w żadnym z pism od Wód Polskich wysłanych przez w/w urząd przed datą28 lutego b.r. (t.j. datą graniczną uważaną i przyjętą przez urząd za koniec naszych dzierżaw) o tym, że urząd Wody Polskie RZGW Białystok ma zamiar odebrać obwody naszemu gospodarstwu oraz objąć odnośne obwody Narew nr 5, Pisa nr 1, 2 w samodzielne użytkowanie…. Dlatego też kontrakty i wpłacane zaliczki na materiał zarybieniowy a także dystrybucja zezwoleń dla wędkarzy od początku roku kalendarzowego 2020 przebiegała normalnym corocznym i dotychczasowo przyjętym trybem a wędkarze w sposób prawidłowy nabywając dla siebie zezwolenia roczne nabywali prawa całoroczne uprawniające do amatorskiego połowu ryb w sposób całkowice legalny i takie prawa przez nich nabyte powinny być respektowane także przez urząd Wody Polskie RZGW Białystok jak też powinny być respektowane i uszanowane przez organa kontrolne jak na przykłąd Państwową Straż Rybacką…Tak według nas powinno być, jednakże urząd od swojej strony wydając niepopularne dla wszystkich decyzje , postąpił jednak inaczej …..Gospodarstwo nasze zapewnia tutaj wędkarzy, że nie była to ze strony naszej spółki żadna próba oszustwa dokonywanego na wędkarzach oraz także dementujemu tu także i takie pojawiające się pogłoski, że mają miejsce jakiekolwiek nieprawne czy bezprawne i inne negatywne zachowania naszego gospodarstwa w stusunku do wędkarzy …Wędkarze zawsze byli i są naszymi cennymi klientami, stanowili i nadal stanowią podstawę bytu i istnienia naszego gospodarstwa i nigdy nie zależało nam na tym aby psuć z nimi dotychczasowo dobre relacje lub lekceważyć ich opinie, jak też doprowadzać do uniemożliwiania wędkarzom wędkowania na wspólnych dla wszystkich obywateli Państwowych wodach płynących..
Niniejszym oświadczamy, że po wielu opiniach i rozmowach z wędkarzami jesteśmy aktualnie w trakcie opracowania metodyki i systemu ewentualnych rekompensat dla wędkarzy nie tylko uwzględniających skrócenie sezonu wędkarskiego z uwagi na ogłoszony i wciąż trwający stan epidemiczny w Polsce ale także i przede wszystkim ze względu na rozpoczęcie dystrybucji zezwoleń wędkarskich wydawanych aktualnie dla wędkarzy przez wody polskie RZGW Białystok.
Oświadczamy, że poinformujemy o tym systemie rekompensat dla wędkarzy na naszej stronie internetowej w przeciągu do 10 dni roboczych. Nie wykluczamy także i bierzemy także pod uwagę zwroty pieniężne bezpośrednio dla wędkarzy, lecz muszą one mieć jasne i bezsporne ugruntowanie prawne w ewentualnym toku postepowań sądowych o odszkodowanie dla naszego gospodarstwa z tytułu poniesionych strat finansowych wywołanych nagłą i bezzasadną decyzją urzędu, podjętą nie na koniec roku kalendarzowego jak to powinno być zrobione ( wtedy na pewno wstrzymalibyśmy się i nie podejmowalibyśmy dystrybucji zezwoleń na nowy rok…) ale także w trakcie naszego roku gospodarczego i sezonu wędkarskiego.
O w/w ewentualnej metodyce oraz systemie uzyskiwania przez wędkarzy rekompensat z tytułu w pełni czasowo niewykorzystanych ” rocznych ” zezwoleń gospodarstwa nabytych do dnia 28 lutego 2020 roku, poinformujemy Państwa w zakładce ” Aktualności” w terminie do 10 dni po ich prawnym opracowaniu.

W IMENIU WSZYSTKICH WSÓLNIKÓW GOSPODARSTWA:
Mirosław Aleksander Godula